ข่าวสาร

ประกาศ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (เชื้อไวรัสโคโรนา)


เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นจำนวนมากและเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ดังนี้

1.พนักงานประจำสำนักงาน
 • ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้าสำนักงานหรือทำงาน
 • ให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกท่าน เฝ้าสังเกตอาการของพนักงานในแผนกตนเองและแจ้งบริษัทฯ ทราบทันทีกรณีพบอาการหรือมีเหตุอันน่าสงสัย และให้หยุดปฏิบัติงานไปพบแพทย์โดยทันที
 • ให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกท่าน เน้นย้ำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
2.พนักงานตามไซต์งาน
 • จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ตั้งไว้ประจำที่สำนักงานขายสำหรับลูกค้าและพนักงาน
 • ให้พนักงานใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ เช่า บริเวณพื้นที่ให้บริการลูกค้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ
3.มาตรการป้องกันการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด – 19
 • ขอความร่วมมือพนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน ประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค โควิด – 19 ดังนี้ 1. จีน 2. ฮ่องกง 3. มาเก๊า 4. ไต้หวัน 5. เกาหลีใต้ 6. มาเลเซีย 7. เวียดนาม 8. สิงคโปร์ 9. ญี่ปุ่น 10. อิตาลี 11. อิหร่าน 12.เยอรมัน 13. ฝรั่งเศส
 • กรณีจำเป็นหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ได้ ให้พนักงานแจ้งเหตุผลเรื่องความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้างานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแต่ละด้านเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไปและหลังจากกลับถึงประเทศไทยให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้
 •    3.1 พนักงานต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมาตรฐานการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคและเมื่อทราบผลการตรวจแล้วให้รายงานผลการตรวจ เช่น ใบรับรองแพทย์ ต่อหัวหน้างานตั้งแต่ระดับผู้จัดการของแต่ละแผนกขึ้นไปและแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการให้ทราบโดยทันที
     3.2 หากตรวจร่างกายแล้วไม่พบภาวะเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด – 19 ให้พนักงานลาหยุดงาน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทยและรายงานอาการต่อหัวหน้างานเป็นระยะ ๆ
     3.3 หากตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด – 19 หรือพบว่ามีอาการ ไอ จาม เจ็บคอหรือหายใจไม่สะดวกในระยะเวลา 14 วัน ให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานโดยทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติจากเชื้อโควิด – 19 ดีแล้วจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้
     3.3 กรณีบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหรือที่พักอาศัยเดียวกันเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง (ตามข้อ 1.) ให้พนักงานรายงานข้อมูลให้กับหัวหน้างานและแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการทราบโดยทันที
     3.4 หากพนักงานทราบในภายหลังว่าตนเองได้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด – 19 หรือไปยังสถานที่ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดหรือมีผู้ป่วยโควิด – 19 อยู่ในบริเวณนั้น ให้แจ้งให้หัวหน้างานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทราบทันทีและให้พนักงานลาหยุดงาน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงนั้น

4.บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกท่าน หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชน หากมีความจำเป็นควรสมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง


จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563